From: Nguyen Ti [haiti@hopthu.com]
Sent: Thursday, November 20, 2003 8:03 AM
To: anthony@lifefantastic.org
Subject: anh yu
địa chỉ của em l như vậy n anh :
                Nguyễn L Thanh Tm
          01 Bi Dương - P.Vĩnh Hải - Tp.Nha Trang - Việt Nam
can you understand me? you can learn writting tiếng Việt in this webmail.   : www.hopthu.comEmail gởi đi từ HopThu Webmail - http://hopthu.com -------Msg sent via HopThu Webmail - http://hopthu.com/